Informacje


INFORMACJA

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023, które odbędzie się dnia 23.06.2023 r. o godz. 8:00 na sali gimnastycznej.

INFORMACJA

Sekretariat:

tel. stacjonarny  56 4931617

tel. komórkowy 662 021 630

INFORMACJA

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych  jest zamieszczone na stronie BIP PCO w Brodnicy pod adresem http://www.pco-brodnica.biuletyn.net/ w zakładce Sprawozdania finansowe jednostek.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

W trakcie pracy zdalnej nauczyciele mogą komunikować się z uczniami/ opiekunami prawnymi za pomocą dziennika elektronicznego oraz innych kanałów przekazu elektronicznego, zapewniając bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że: 

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy,  ul. Kochanowskiego 2, 87-300 Brodnica, tel. 56 4931617,e-mail: sekretariat@zssbrodnica.pl (dalej: Administrator danych).
  1. W przypadku wykorzystywania przez Administratora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym jest Minister Edukacji Narodowej.
  1.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres Administratora lub poprzez e-maila:  iodzss@pcobrodnica.pl
  1. Administrator dokonuje przetwarzania  danych osobowych w zakresie niezbędnym  do realizacji zadania,  polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod  i technik umożliwiających zdalną formę kształcenia  w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  1.  Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne        do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w związku z art. 30c ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020, poz. 493 i poz. 492).
 1. Dane osobowe dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
  1. imię (imiona) nazwisko,
  1. dane kontaktowe, adres poczty e-mail, 
  1. numer telefonu,
  1. informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza,
 1. nazwy użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.
  1. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych  oraz organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa. 
  1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość  oraz udokumentowania korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej formy edukacji. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu przetwarzania.
  1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swojego dziecka, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie. 
  1. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu. 
 1. Podanie danych osobowych jest  wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania. 

INFORMACJA

Informujemy, że w naszej szkole działa Punkt Konsultacyjny.

Organizacja punktu:

 1. Dzień, godzina i problematyka po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Kontakt telefoniczny: 56 493 16 17
 3. Formy konsultacji: indywidualne i grupowe.
 4. Adresaci: nauczyciele, rodzice.
 5. Obszary udzielanych konsultacji:

-Wspieranie nauczycieli w organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

-Pomoc i wsparcie dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

INFORMACJA

 • Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dnia 02.09.2019 r. o godz. 8:15.

INFORMACJA

 • Uprzejmie informujemy, że sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy jest opublikowane na stronie BIP Powiatowego Centrum Obsługi w zakładce „Sprawozdania finansowe jednostek”.

INFORMACJA

 • Uprzejmie informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Liliana, Teresa Kwas.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodzss@pcobrodnica.pl 

INFORMACJA

 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Specjalnych, ul. Kochanowskiego2, 87-300 Brodnica, tel. 56 493 16 17.

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt e-mail: iodzss@pcobrodnica.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych ucznia.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ucznia oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie instytucje, upoważnione na mocy przepisów prawa.

9) Podani przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.