Szkoła dziś


    Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna. Zapewnia równość szans, przełamuje bariery. Nauczyciele pracujący w szkole wychowują uczniów w duchu tolerancji oraz poszanowania prawa do życia w godności.

       Podstawą wysiłków nauczycieli jest kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1. zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,

2. zajęcia rewalidacyjne a w szczególności:

 • nauka orientacji przestrzennej i poruszania się,
 • nauka alternatywnych metod komunikacji,
 • rozwijanie umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacyjnych,
 • terapia pedagogiczna,
 • logopedia/usprawnianie mowy,
 • usprawnianie funkcji psychomotorycznych,
 • rehabilitacja ruchowa.

3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dla prawidłowej realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 • dobrze wyposażonych sal do zajęć edukacyjnych,
 • klaso-pracowni plastyczno-technicznej,
 • sali gimnastycznej,
 • sali do terapii ruchowej,
 • sali do integracji sensorycznej,
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej,
 • gabinetu pedagoga,
 • gabinetu do zajęć logopedycznych,
 • biblioteki,
 • kuchni i stołówki,
 • świetlicy,
 • terenu sportowo-rekreacyjnego.