Organizacja Zespołu Szkół Specjalnych


I. W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Brodnicy,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Brodnicy.

II. Szkoła Podstawowa Specjalna obejmuje kształceniem uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi z tym, że jedną z niepełnosprawności musi być niepełnosprawność intelektualna.

III. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy obejmuje kształceniem uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi z tym, że jedną z niepełnosprawności musi być niepełnosprawność intelektualna.

IV. Czas trwania nauki wynosi:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej – 8 lat, w dwóch etapach: kl. I-III  i kl. IV-VIII,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 3 lata.

V. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu nauki:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej:

– o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,

– o 2 lata – na II etapie edukacyjnym,

 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy- o jeden rok.

VI. Kształcenie uczniów w szkołach może być prowadzone:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej –  do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy –  do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

VII. W Zespole Szkół Specjalnych prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wynikające z:

 • Rozporządzenia MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

VIII. W Zespole Szkół Specjalnych organizowane są indywidualne oraz grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia.